Novetat: El BATXIBAC al nostre institut !

S’està tramitant la impartició del Batxibac (doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat) en el nostre centre. La resolució definitiva està pendent de ser publicada el proper més de juny.
Podeu consultar els centres que imparteixen el Batxibac a:
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/preinscripcio/estudis/batxillerat/doble-titulacio/centres-batxibac.pdf

Què és el BATXIBAC ?

El programa BATXIBAC, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa.

Montpellier01    Montpellier02

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de Baccalauréat (equivalent al batxillerat francès) si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

La nota final del Baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

MATÈRIES QUE ES CURSARAN EN FRANCÈS

  • Llengua estrangera: Francès

  • Ciències del món contemporani

  • Literatura i Ha de França

  • Treball de recerca

  • Tutoria

A més l’alumnat que cursi el BATXIBAC farà un stage a Montpellier d’una setmana cada curs .

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès. A aquest efecte s’admet:

  • titulació oficial B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües,
  • justificant del centre d’ensenyament francès on hagi estat escolaritzat/da (per exemple: Lycée Français, LFG Bon Soleil, Aula Escola Europea, etc.),
  • expedient acadèmic on consti que l’alumne/a ha cursat i superat el francès com a primera o segona llengua estrangera des de 1r d’ESO, o
  • amb la superació d’una prova de nivell que es realitzarà al nostre centre el dia 9 de maig de 2016 a les 16:30.

Les sol·licituds per cursar aquesta doble titulació s’han de formalitzar mitjançant l’imprès disponible i d’acord amb el calendari detallat.

L’admissió dels alumnes en aquestes places, un cop acreditat el coneixement de francès requerit, s’efectua per ordre de qualificació mitjana a l’Educació Secundària Obligatòria.

La llista d’admesos es publicarà al nostre centre el proper 12 de maig.

L’enllaç directe a tota la informació és:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estulinkdis/batxillerat/doble-titulacio/

SOL·LICITUDS: del 4 al 6 de MAIG

Per tal de fer la sol·licitud cal imprimir aquest formulari de la web del Departament d’Ensenyament i portar-lo complimentat al nostre centre.