CFPS Integració Social

[ Cicle Formatiu de Grau Superior ]

cfgsis_2

El cicle formatiu d’Integració Social capacita a l’alumnat per a programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social; valorar la informació obtinguda sobre cada cas tractat, i determinar i aplicar les estratègies i tècniques més adequades per al desenvolupament de la seva autonomia personal i inserció ocupacional.

Durada

 • 2000 hores (2 cursos acadèmics)
 • Formació al centre educatiu: 1617 hores
 • Formació en centres de treball: 383 hores

Sortides professionals

 • Centres de Serveis Socials
 • Residències destinades a l’atenció de la tercera edat
 • Centres d’acollida: dones, menors, adolescents.
 • Centres d’ensenyament reglat.
 • Centres d’inserció ocupacional i professional.
 • Serveis d’ajut a domicili.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Haver superat el Curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys


cfgsis_1

Col·lectius de persones amb els que treballaràs

 • Immigració
 • Discapacitats
 • Menors i adolescents
 • Dones
 • Toxicomanies
 • Tercera edat
 • Sense sostre
 • Presons
 • Persones en situació d’atur