PACF

Proves d’Accés a Cicles Formatius

Per accedir als cicles formatius de formació professional cal estar en possessió d’un dels títols que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Per aquelles persones que no posseeixin la titulació d’accés la llei preveu l’accés mitjançant la superació d’una prova d’accés, que és regulada i convocada anualment pel Departament d’Ensenyament.

L’Institut La Serreta participa de les convocatòries anuals del Departament d’Ensenyament per a la realització de les Proves d’Accés a Cicles Formatius.