Política de Qualitat

1. MISSIÓ

L’ Institut com a centre públic del Departament d’Ensenyament projecta la
normativa i instruccions que estableix aquest dins del marc d’autonomia que li
permet. Amb projecte educatiu propi i valors ben definits facilita ser un centre
obert, pluralista i democràtic, inserit en el nostre municipi, al servei d’una educació
integradora que fomenta els diversos àmbits de cada persona: l’autoestima,
l’autonomia, el rigor científic, la tolerància i el respecte així com el
desenvolupament d’aprenentatges.
Els nostres objectius principals de la funció educativa es basen en quatre eixos:

 • La cohesió social mitjançant la pràctica de la convivència del grup social;
 • La igualtat d’oportunitats atenent el desenvolupament de la personalitat de
  cada alumne en el terreny més adient a les característiques personals;
 • L’adquisició de coneixements i d’hàbits de treball manual i intel·lectual i
  d’expressió artística i motriu, que permetin als noi/es accedir a nivells d’estudis
  superiors o a la preparació final per afrontar la realitat social del treball;
 • La formació de tots els membres de la nostra comunitat educativa en la
  utilització adequada dels nous mitjans tecnològics.

Els nostres propòsits amb relació als seus grups d’interès són:

 • En relació a l’alumnat: El desenvolupament de competències bàsiques i
  competències professionals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de
  les humanitats, l’art, la ciència, la tecnologia, la tècnica i la cultura. També
  desenvolupa aquells valors que considerem imprescindibles a tot ciutadà de la
  nostra societat;
 • En relació a la família: L’orientació i l’assessorament a la família respecte
  l’educació que estan rebent els seus fills, i la seva participació i implicació en el
  procés educatiu;
 • En relació a la societat: L’educació per a la pau, la solidaritat i de valors
  democràtics respectant els Drets Humans i dels Pobles;
 • En relació a l’equip humà de l’ Institut: La coordinació dels equips docents, de
  departament i de la resta de grups de treball creant un entorn dinàmic que faciliti la
  participació en el funcionament del centre i que afavoreixi la millora contínua de les
  nostres accions;
 • En relació al Departament d’Ensenyament: L’aplicació, el desenvolupament i
  compleció del disseny curricular establert per les autoritats educatives i la
  informació al Departament d’Ensenyament de les necessitats detectades en cada
  grup d’interès.

2. VISIÓ

L’ Institut vol ser:

 • Una comunitat educativa de caràcter inclusiu i fortament arrelada al nostre
  municipi i comarca.
 • Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma
  persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera
  per la societat.

L’ institut defineix els següents objectius generals, que es tindran presents, de
manera permanent, en totes les activitats del centre, documents de centre,
programació d’aula i forma diària d’actuar i de portar les relacions entre els diversos
estaments i persones de l’ institut. Aquests són:

 1. Realitzar una educació integral, tenint en compte tots els aspectes necessaris
  en la formació dels alumnes;
 2. Inculcar a l’alumnat d’una formació adequada a les actituds, valors i normes
  de la nostra societat (democràcia, pluralisme, tolerància i solidaritat);
 3. Capacitar a l’alumnat per la seva posterior integració com a persones adultes
  en la societat i per la seva inserció laboral, facilitant el coneixement de la realitat
  del nostre municipi i comarca;
 4. Aconseguir que els alumnes en el seu conjunt adquireixin els coneixements
  instrumentals, específics i complementaris pels diferents nivells dels ensenyaments
  secundaris: ESO, Batxillerats i Cicles Formatius;
 5. Vetllar per tal que l’oferta curricular educativa contingui propostes vinculades a
  l’entorn comunitari i laboral;
 6. Treballar la coeducació per tal d’evitar les conductes sexistes;
 7. Desenvolupar un programa d’educació per la Pau;
 8. Sensibilitzar a l’alumnat davant la realitat intercultural;
 9. Educar per a la salut;
 10. Educar pel respecte al medi ambient;
 11. Treballar la cohesió en el grup, el treball en equip i el respecte als
  companys/es i al seu treball.

3. VALORS

Els valors del nostre Institut, definits al Projecte Educatiu de Centre són:

 • L’educació com a procés integral.
 • Pluralisme i valors democràtics. L’ Institut fa seus els valors democràtics establerts en la Constitució i l’Estatut.
 • La coeducació.
 • La diversitat. Entenent la diversitat com a la natural diferència entre les persones.
 • La llengua. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’Institut.
 • L’aconfessionalitat

4. POLÍTICA DE LA QUALITAT

Per a l ́ Institut La Serreta la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva
filosofia i estratègia. L’actuació de l’ institut, d’acord amb el projecte educatiu del
centre, està dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució
  educativa i centre de formació. Per això ha de vetllar per la millora dels resultats
  educatius, millora de la cohesió social i millora de la confiança dels grups d’interès.
 • Establir una sistemàtica de planificació, actuació, avaluació i revisió de la Qualitat
  en consonància amb la missió del centre.
 • Implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’ Institut per tal d’assegurar
  un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Potenciar la comunicació interna (ascendent, descendent i transversal) per el
  desenvolupament dels objectius de centre.
 • Potenciar la comunicació externa sent el centre model en el desenvolupament del
  sistema de gestió de la Qualitat.
 • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que
  desenvolupa i presta a la comunitat.
 • Impulsar la Millora qualitativa a partir dels següents Models o Polítiques: Gestió per
  processos; Model Europeu de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015.
 • Obtenir satisfacció interna i externa dels nivells de Qualitat aconseguits.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una
responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’Equip Directiu vetllarà i
facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

[ document Política de Qualitat, versió 2.0, elaborat per la Comissió de Qualitat ]