Política de Qualitat

1. MISSIÓ

L’ Institut com a centre públic del Departament d’Ensenyament projecta la normativa i instruccions que estableix aquest dins del marc d’autonomia que li permet. Amb projecte educatiu propi i valors ben definits facilita ser un centre obert, pluralista i democràtic, inserit en el nostre municipi, al servei d’una educació integradora que fomenta els diversos àmbits de cada persona:  l’autoestima, l’autonomia, el rigor científic, la tolerància i el respecte així com el desenvolupament d’aprenentatges.

 

2. VISIÓ

L’ Institut vol ser:

 • Una comunitat educativa de caràcter inclusiu i fortament arrelada al nostre municipi i comarca.
 • Un centre de referència educativa amb iniciativa i dinamisme, que educa i forma persones, sensible a les noves tecnologies, reconegut i percebut d’aquesta manera per la societat.
 • Un Institut orientat cap a l’excel·lència educativa basat en una cultura de qualitat, d’esforç i d’innovació, amb capacitat d’adaptació, obert i integrat al seu entorn sociocultural, econòmic i sectorial.
 • Un Centre de Referència de la família Professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat per a la comarca i arreu de Catalunya, Integral en la formació inicial, ocupacional i contínua i Experimental de noves qualificacions que sorgeixen a la nostra societat en un sector que dia a dia té més demanda.
 • Un Centre de Referència de la família Professional d’Imatge Personal per a la comarca reconegut i amb projecció al sector.

 

3. VALORS

Els valors del nostre Institut, definits al Projecte Educatiu de Centre són:

 • L’Institut es defineix com integrador, no discriminatori, democràtic, laic, català, progressista, respectuós amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica. Està implicat en la millora de la qualitat dels ensenyaments i serveis que proporciona a l’alumnat, i vetlla perquè la relació entre les persones de la nostra comunitat educativa estigui fonamentada en la tolerància, la llibertat, la responsabilitat, la inclusió, el diàleg i el respecte pel medi ambient.

 

4. POLÍTICA DE LA QUALITAT

Per a l ́ Institut La Serreta la qualitat és la part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. L’actuació de l’ institut, d’acord amb el projecte educatiu del centre, està dirigida a:

 • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació. Per això ha de vetllar per la millora dels resultats educatius, millora de la cohesió social i millora de la confiança dels grups d’interès.
 • Establir una sistemàtica de planificació, actuació, avaluació i revisió de la Qualitat en consonància amb la missió del centre.
 • Implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’ Institut per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
 • Potenciar la comunicació interna (ascendent, descendent i transversal) per el desenvolupament dels objectius de centre.
 • Potenciar la comunicació externa sent el centre model en el desenvolupament del sistema de gestió de la Qualitat.
 • Complir amb els requisits i la millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.
 • Impulsar la Millora qualitativa a partir dels següents Models o Polítiques: Gestió per processos; Model Europeu de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 9001:2015.
 • Obtenir satisfacció interna i externa dels nivells de Qualitat aconseguits.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’Equip Directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb els mitjans al seu abast.

[ document Política de Qualitat, versió 2.0, elaborat per la Comissió de Qualitat ]