Servei Orientació Acadèmica

Coordinadora: Ana Marcos Rodríguez

L’Orientació acadèmica és un servei que oferim al nostre alumnat de Cicles Formatius. L’orientació ha de recollir els mecanismes que permetin que l’alumnat adopti, des de l’inici de la seva etapa formativa, actituds favorables a l’adquisició de competències tècniques, personals, socials i organitzatives, així com estratègies per superar amb èxit els seus estudis i per desenvolupar-se amb eficàcia en el mercat de professionals en el qual hagin de dur a terme la seva activitat professional. També cal proporcionar-los hàbits i coneixements del sistema integral de formació i qualificació professional perquè triïn formar-se, de manera permanent, durant i al llarg de la seva vida, com a fórmula per prosperar i adaptar-se als canvis una vegada hagin finalitzat els seus estudis.

Els objectius de l’Orientació acadèmica són:

  • Promoure l’èxit i la continuïtat en els estudis de l’alumnat,
  • Prevenir l’abandonament en els estudis professionals.

El pla de treball que es desenvolupa ha de recollir propostes centrant-se en les següents causes d’abandonament dels estudis de l’alumnat de cicles formatius que requereixen actuacions diferenciades:

Atribuïbles a l’entorn d’aprenentatge

  • Baix nivell de coneixements de l’alumnat que no li permet aprofitar adequadament els continguts de part o tots els mòduls professionals del cicle formatiu,
  • Els contingut del cicle formatiu al qual s’ha matriculat l’alumne/a correspon poc o res als seus interessos o a les seves expectatives.

Atribuïbles a la conducta de l’alumnat

  • Manca d’hàbits de treball en els estudis,
  • Comportaments disfuncionals, amb tres variants possibles: respecte al centre i al professorat, respecte un mateix i respecte al grup d’alumnes.

És fonamental per l’èxit de l’Orientació la coordinació entre el professorat que intervé en un grup que garanteixi la coherència de les seves actuacions, la consistència dels missatges que es transmeten i la seva reiteració envers l’alumnat.

 

ACTUACIONS PRIORITÀRIES DE LA NOSTRA ORIENTACIÓ ACADÈMICA

Acollida alumnat inicia cicle formatiu

Tutoria grupal setmanal

Tutories individualitzades amb l’alumnat

Tutories individualitzades amb les famílies

Fem1